Profesor dr sc.med Marijan Novaković

Profesor dr Marijan Novakovic je lekar plastični hirurg, penzionisari brigadni general sanitetnetske službe vojske Srbije.
Bivši je načelnik VMA (Vojnomodiciske akademije).
U Beogradu je završio Vojnu gimnaziju Bratstvo i Jedinstvo i potom kao vojni stipendista upisao Medicinski fakultet. Diplomirao je u roku a specijalistički ispit položio je sa odličnom ocenom.
Karijeru je započeo kao odeljenski lekar na Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA i postepeno napredovao do mesta načelnika Vojnomedicinske akademije.

Vojna karijera Dr Novakovića počela je pre više od 35 godina kada je primljen u profesionalnu vojnu službu u činu sanitetskog poručnika.
U toku profesionalane službe ocenjivan je sa najvišim ocenama. Proglašavan je najboljim lekarom klinike i više puta pohvaljivan i odlikovan.

Nosilac je ordena Zasluga za narod sa srebrnom zvezdom, Medalje srebrnog andjela, Specijalne plakete Srpskog lekarkog društva.
Aktivna vojna služba prestala mu je krajem 2014.godine.
Predsednik je Udruženja za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

Opšti podaci

Rođen 3. avgusta 1957. godine u Vučitrnu.

Obrazovanje

1990. – Doktor medicinskih nauka, VMA
1988. – Specijalizacija iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, VMA
1982. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1976.- Vojna gimnazija Bratsvo-Jedinstvo,  Beograd
1972.- Osnovna škola, Vučitrn

Stipendije i nagrade

2002. – Medalja Belog Anđela
1999. – Plaketa Srpskog lekarskog društva SLD
1992. – Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom

Stručno usavršavanje

1986. – Mikrohirurgija, Medicinski fakultet Beograd

Kretanje u službi

2016. – Redovni član Medicinske Akademije SLD
2014. – Predsednik RSK (Republička stručna komisija za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
2014. – Kordinator za Plastičnu hirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije
2013. – Počasni član Nacionalnog komiteta za bioetiku UNESCO-ove komisije Srbije-SANU-Beograd
2011 – 2015. Načelnik VMA
2010. – Član Medicinske akademije SLD
2009. – Redovni profesor VMA na predmetu PLASTIČNA HIRURGIJA
Od 2008. – član komisije za polaganje specijalističkog ispita, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Od 2007 – 2011. Načelnik Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA
2005 – 2007. – Šef Katedre Hirurgija 2 VMA
Od 2005. – profesor PLASTIČNE HIRURGIJE, Doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Od 2005. – Predsednik Veća za poslediplomske studije VMA
2005 – 2007. – Načelnik Odeljenja za plastičnu hirugiju Klinike
2004 – 2005. – Načelnik Odeljenja za opekotine Klinike
2004. – Vanredni profesor VMA na predmetu PLASTIČNA HIRURGIJA
Od 2001. – profesor estetske hirurgije, Visoka medicinska škola, Zemun
2001 – 2004. – Načelnik Odseka za septične opekotine
1999 – 2004. – Docent VMA na predmetu PLASTIČNA HIRURGIJA
1992 – 1999. – Asistent VMA na predmetu PLASTIČNA HIRURGIJA
1988 – 1992. – Lekar na Odeljenju u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA

Predmeti edukacije

2011. – Rekonstruktivna mikrohirurgija. Kurs. Dani srpske medicinske dijaspore. VMA, Beograd
2011. – Rekonstruktivni hirurški zahvati u maksilofacijalnoj hirurgiji. Naučni simpozijum Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije i Balkanskog udruženja maksilofacijalnih hirurga. VMA, Beograd
2011. – ISAPS Symposium. VII Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Live aesthetic surgery. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2011. – R.A.P.S. Recent Advances in Plastic Surgery, Klinika „Galathea“, Beograd
2011. – 1st Congress of Montenegrin Dermatovenereologists with International Participation. Bečići, Montenegro
2011. – III Allergan Croatian Breast Academy, Zagreb, Croatia
2011. – Planiranje u ortognatskoj hirurgiji. Naučni simpozijum Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije i Akademije medicinskih nauka SLD-a. Stomatološki fakultet, Beograd
2010. – ESPRAS European appointed National Congress, 10th SRBPRAS Congress, Belgrade
2008. – International Symposium on Plastic Surgery – XI Congress of Italian and American Plastic Surgeons Bologna-Italy
2007. – Naso&Dintorini The Italian Way to Facial Plastic Surgery; 7th Course on Nasal and Facial Surgery in Rome 23-27 October
2007. – Sombor, predavanje po pozivu na Međunarodnom kursu iz mikrohirurgije
2007. – R.A.P.S. Recent Advances in Plastic Surgery, Klinika „Galathea“, Beograd
2007. – The 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov (Romania
2007. – NeoStrata AHA Technology and Chemical Peeling of the Skin-workshop Beograd
2006. – R.A.P.S. Recent Advances in Plastic Surgery, Klinika „Galathea“, Beograd
2005. – ISAPS Instrukcioni kurs Sveti Stefan, Srbija i Crna Gora
2005. – Simpozijum, Rak dojke, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
2005. – Simpozijum, Sarkomi mekih tkiva, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
2004. – IV Kongres stomotaloga Srbije i Crne Gore. Igalo,Herceg Novi, usmena prezentacija: Hirurško lečenje rascepa primarnog i sekundarnog palatuma
2004. – III R.A.P.S. RECENT ADVANCES IN PLASTIC URGERY Symposium Beograd
2003. – Atina (Grčka), predavanje po pozivu „Free Flaps in the War Wounds Treatment“
2003. – Treći balkanski kongres i 14. Nacionalni kongres plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije u Rumuniji, za predavanje po pozivu dobitnik Počasne diplome za najveći stručni doprinos na kongresu
2001. – 2nd Balkan Congress for Plastic, Reconstruktive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course-speaker
2001.- 9th Congress ESPRAS Roma 16-20 September
2000.- 16. Kongres dermatovenerologa Jugoslavije, Igalo
1998.- International Meeting ““What is New in Plastic Surgery“ Athens Greece

Projekti:

Član istraživačkog tima na NI zadacima:

 1. “Genske alteracije kod agresivnih i neagresivnih tipova bazocelularnog karcinoma”
 2. “Regulatorno-modulatorne uloge slobodnih aminokiselina u inflamaciji i traumi”
 3. “Rekonstrukcija kranijalnih defekata”
 4. “Klinički i patofiziološki aspekti okularnih promena kod obolelih od šećerne bolesti i njihov savremen dijagnostički i terapijski pristup”

Članstva:

Predsednik je SRBPRAS-a ( Udruženje za plastičnu,rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Srbije) od 2007-2019. godine i član drugih međunarodnih strukovnih udruženja: BAPRAS, ESPRAS, IPRAS, ISAPS, EURAPS, European Association of Plastic Surgeons, MBC, Mediteranian Council for Burns and Fire Disasters and WSRM (World Society for Reconstructive Microsurgery)

Stručni radovi i knjige:

Autor je više od 300 stručnih radova,knjiga i poglavlja u knjigama iz oblasti rekonstruktivne hirurgije, hirurgije urođenih anomalija, hirurgije šake, estetske hirurgije i opekotina.

Knjige:

M 42

 1. Novaković M. Vaskularizovani fibularni graft. Beograd: Zadužbina Andrejević; 2000.
 2. Stepić N, Novaković M. Dupuytren-ova kontraktura. Beograd: Lion; 2009.
 3. Popović N, Novaković M. Opekotine. U: Arsenijević Lj, Bajec Đ, Davidović L, Dimitrijević M, Dostanić M, Đukić V, i ost. Anestezija u traumi. WIND PRESS, Beograd, 2010. godine. 769-99.
 4. Jokanović V, Novaković M. O životu i delu Gojka Nikoliša. Beograd: Spska Akademija medicinskih nauka – SLD; 2011.
 5. Jokanović V, Novaković M, Đuknić M, Milić D, Popović B. Isidor Papo. Beograd: Akademija medicinskih nauka – SLD; 2013.
 6. Panđaitan S, Novaković M, Stepić N, Milićević S. Hirurško lečenje dekubitalnih ulceracija. U: Borović S, Vučetić Č, Matić M. Lečenje hroničnih rana. Zavod za udžbenike, Beograd, 2014. godine. str. 211-39.
 7. Novaković M, Lazarević D, Radaković S, Antunović M, Jović N, Raičević R i ost. Vojnomedicinska akademija 170 godina. Medija centar „Odbrana“, Beograd, 2014.
 8. Novaković M. Rascepi primarnog i sekundarnog palatuma. U: Karabeg R i suradnici. Osnovi plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Medicinski fakultet, Sarajevo, 2014. str. 319-27.
 9. Novaković M. Rekonstrukcija zida grudnog koša. U: Karabeg R i suradnici. Osnovi plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Medicinski fakultet, Sarajevo, 2014. str. 328-33.
 10. Novaković M, Babović N i sar. Melanom kože. Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Beograd, 2014.

Tako stoje stvari - Intervju

Hipokrat - Poliklinika Novakovic